Zutom získal certifikaci pro hosting řešení SAP

Slovenská společnost Zutom získala jako jedna z mála z regionu certifikát certifikát SAP Certified in Hosting Services.V regionu střední a východní Evropy sídlí aktuálně tři společnosti, které plní certifikační standardy pro hosting řešení SAP.

Certifikace zaměřená zejména na procesní, bezpečnostní a technologickou oblast poskytování hostingových a cloudových služeb má potvrzovat, že společnost Zutom splňuje v této oblasti standardy SAP.

Specialisté ze SAP AG prověřili auditem způsobilost společnosti provozovat i náročné podnikové systémy tohoto výrobce.

Neus­tá­le pra­cu­je­me na zvy­šo­va­ní kva­li­ty na­šich slu­žieb. Po ús­peš­ných audi­toch a cer­ti­fi­ká­cií v zmys­le no­riem ISO 9001, ISO 20000 a ISO 27001 pre ob­lasť cloud com­pu­tin­gu v mi­nu­lom ro­ku sme sa roz­hod­li pre ten­to vý­znam­ný krok. Sme pl­ne prip­ra­ve­ní pos­kyt­núť na­še služ­by aj ďal­ším zá­ujem­com o pre­vádz­ku pod­ni­ko­vých sys­té­mov rôz­nych do­dá­va­te­ľov ale aj ce­lé­ho fi­rem­né­ho IT v clou­de,“ uvedl v oznámení To­máš Kur­tha, CEO Zutom.

Technologie a cloudové služby Zutomvyužívají významní IT dodavatelé ekonomických a podnikových řešení, ale i přímo koncoví zákazníci. Zutom Cloud také provozuje řešení SAP Business One OnDemand – softwarové řešení v cloudu poskytované jako služba bez potřeby vlastní infrastruktury.

Zdroj: Zutom
Komentáře