Nejlepším slovenským partnerem EMC za rok 2012 je Tempest

Za obchodní výsledky, zrealizované projekty a dosažené úrovně specializací se stal Tempest nejlepším partnerem EMC na Slovensku za loňský rok.Cenu z rukou Marka Berkovička, channel manažera EMC pro jižní Evropu, převzal Erik Francisci, key account manažer společnosti Tempest. Ceny partnerům předali představitelé společnosti EMC na svém výročním setkání v Bratislavě 26. 6.

Sme ra­di, že vďa­ka par­tne­rom mô­že dob­rú skú­se­nosť s na­ši­mi pro­duk­tmi zís­kať stá­le väč­šie množ­stvo or­ga­ni­zá­cií. Tempest je naj­väč­ším par­tne­rom a naj­viac sa po­die­ľal na ras­te EMC na Slo­ven­sku v mi­nu­lom ro­ku.

Mys­lím, že aj tým­to Tempest do­ka­zu­je kom­pe­ten­tnosť a schop­nosť pre­sa­diť, in­teg­ro­vať a pre­vádz­ko­vať kva­lit­né tech­no­ló­gie,“ uvedl v oznámení Peter Kucer, country manažer EMC Slovakia.

Zdroj: Tempest
Komentáře