SodatSW: Třetina ředitelů povyžuje zabezpečení školních PC za nedostatečné

Průzkum společnosti SodatSW mezi 940 českými školami odhaluje příležitosti pro dodavatele softwaru a služeb do školství.

SodatSW: Třetina ředitelů povyžuje zabezpečení školních PC za nedostatečnéTřetina ředitelů považuje zabezpečení školních PC za nedostatečné Foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.comZa nevyhovující považuje zabezpečení školních počítačů více než třetina ředitelů (34 %) tuzemských škol. Vy­plý­vá to z průzku­mu, kte­rý me­zi téměř tisícovkou zá­klad­ních a střed­ních škol pro­ved­la během zá­ří a říj­na společnost SodatSW.

Větši­na dotázaných škol spo­lé­há při ochraně pracov­ních sta­nic pou­ze na ak­tiv­ní do­zor správců počí­ta­čo­vých učeben a jed­no­du­ché za­bez­pe­če­ní počí­tačů zá­klad­ní­mi softwaro­vý­mi nás­tro­ji.

Vý­sled­ky an­ke­ty uká­za­ly, že pou­ze 23 % ředi­telů škol vní­má zabezpečení škol­ních po­čí­tačů ja­ko dostatečné. Žá­kům je v ta­ko­vém případě znemožněno sta­ho­vat ne­le­gál­ní software a navštěvo­vat nev­hod­né inter­ne­to­vé strán­ky.

Aktuální téma pro třetinu ředitelů

Ví­ce než třeti­na do­tá­za­ných ředi­telů po­va­žu­je za­bez­pe­če­ní škol­ních PC a po­čí­ta­čo­vých sí­tí za vel­mi ak­tuál­ní a tuto prob­le­ma­ti­ku ak­tivně kon­zul­tu­jí s IT správ­ci.

Zby­lých 43 % ředi­telů uved­lo, že se bez­peč­nos­tí škol­ních po­čí­tačů neza­bý­vá. Ja­ko prob­lém ško­ly čas­to ozna­ču­jí nedos­ta­tek fi­nan­cí na vy­ba­ve­ní a za­bez­pe­če­ní po­čí­ta­čo­vých uče­ben po­mo­cí spe­cia­li­zo­va­né­ho softwaru.

Cí­lem průzku­mu by­lo proz­kou­mat pos­toj ředi­telů škol k otáz­ce ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti. V rám­ci te­le­fo­nic­ké­ho dota­zo­vá­ní by­lo os­lo­ve­no 940 če­ských škol.

Zdroj: SodatSW
Foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com
Úvodní foto: Foto: © Yuri Arcurs - Fotolia.com

Komentáře