Nový zákon o veřejných zakázkách má přinést příležitosti malým specializovaným firmám

Návrh zákona má přinést instituci inovačního partnerství, zjednodušení zadávacího procesu, zpřesnění terminologie v legislativním procesu nebo zavedené přístupnějších kvalifikačních předpokladů.

Nový zákon o veřejných zakázkách má přinést příležitosti malým specializovaným firmámDosavadní zákon o veřejných zakázkách z roku 2006 musí být nejpozději 18. dubna letošního roku nahrazen novým, jinak bude ohroženo čerpání evropských dotací.

Nová úprava, jejíž návrh byl koncem října 2015 předložen Poslanecké sněmovně, by měla podle advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha přinést zjednodušení zadávacího procesu a zpřesnění terminologie v legislativním procesu.

Návrh nového zákona přináší posun například v omezení formalismu, ucelenější formy, a přístupnějších kvalifikačních předpokladech, což by mělo vést k rozšíření okruhu dodavatelů o menší specializované firmy,“ uvedla Markéta Deimelová, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

Nové směrnice kladou důraz na základní kritérium, ekonomickou výhodnost nabídky, kde se vedle ceny má hodnotit též např. doba plnění. Kromě ekonomické výhodnosti bude kladen důraz i na další hlediska, například na kvalitu nebo na environmentální a sociální dopad. Zadavatel bude dále povinen stanovit hodnocení metody a vyhodnocování nabídek v jednotlivých kritériích a váhu nebo vztah mezi nimi,“ uvedla Deimelová.

Návrh zákona opětovně zavádí institut ekonomické kvalifikace, kdy minimální roční obrat dodavatele musí dosahovat zadavatelem určené minimální úrovně, a to nejdéle za tři bezprostředně předcházející období. Minimální výše obratu však nesmí přesahovat dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Nově půjde vyloučit uchazeče, který se v posledních třech letech dopustil závažných nebo dlouhodobých profesních pochybení při plnění veřejné zakázky.

Pozitivním přínosem nového návrhu je podle Taylor Wessing Praha i možnost uzavření smlouvy se všemi uchazeči, tedy i s tím, který skončil v pořadí jako poslední. Řízení již navíc nebude možné zrušit v případě, že byla podána pouze jedna nabídka. Zjednodušení nabízí i fakt, že pro podlimitní zakázky již nebude nutné svolávat hodnoticí komisi.

Návrh zákona o veřejných zakázkách nově obsahuje i zásadu přiměřenosti, tedy nutnost nastavení zadávacích podmínek tak, aby byly vhodné, nutné a přiměřené svému cíli. Příkladem porušení by byl například nepřiměřeně vysoký požadavek na obrat dodavatele.

Novým bodem, jehož cílem je posílení konkurenceschopnosti a dlouhodobé spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem a podpora inovativních přístupů, je institut ‚inovačního partnerství‘. To může být rozděleno do po sobě jdoucích fází s průběžným vyhodnocováním a odměňováním dosažených fází a jejich cílů.

V roce 2015 byly vypsány zakázky v celkové hodnotě zhruba 577 miliard korun, přičemž téměř čtyři pětiny přitom byly alokovány v režimu zákona o veřejných zakázkách. Nejčastějšími zadavateli jsou obce a státní podniky, většina subjektů zadává jednu až dvě zakázky ročně.

Zdroj: Taylor Wessing Praha
Úvodní foto: © Mopic - Fotolia.com

Komentáře