Jak získat dotaci na vzdělávání zaměstnanců?

CzechInvest, agentura pro podporu investic a podnikání, seznámila zástupce IT společností a médií s podmínkami dotačních programů EU. Peníze můžete získat i na vzdělávání svých zaměstnanců. Podmínky přitom nejsou tvrdé a lze dosáhnout až 100% výše příspěvku.Zástupci CzechInvestu a Czech ICT Alliance, vládní agentury pro podporu zahraničního obchodu, minulý týden představili v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu programy, které mohou zajistit investice pro rozvoj tuzemských ICT společností.

Marek Vlach, projektový manažer granu EDUCA z CzechInvestu, seznámil účastníky semináře s Globálním grantem EDUCA, který je zaměřen na podporu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu. Mezi podporovanými podniky v rámci programu jsou i ty, které se zabývají činností v oblasti výpočetní techniky. Hlavním záměrem podpory je zvýšení kvalifikace zaměstnanců a tím také konkurenceschopnosti českých podniků.

Dotace jsou z toho důvodu určeny pro vzdělávání specifické (nikoliv obecné), které je charakterizováno jako vzdělávání zaměstnance, na jehož základě je zaměstnanec uplatnitelný na současné nebo budoucí pozici u podnikatelského subjektu, který je příjemcem podpory. Poskytuje kvalifikace, které jsou nepřenositelné, nebo přenositelné pouze v omezeném rozsahu do dalších podniků a pracovních oborů. Do specifického vzdělávání tak lze zařadit řadu IT dovedností a kvalifikací, které možná potřebujete zvýšit právě u vašich zaměstnanců.

Podporované a nepodporované aktivity v rámci grantu EDUCA

Zdroj: CzechInvest (červen, 2009)

V diskuzi o příkladech z praxe zástupci CzechInvestu uvedli, že ministerstvo zatím nevychází z jasně vymezené definice specifického vzdělávání a při posuzování projektu proto velmi záleží na tom, jak je v něm vzdělávací záměr popsán. Zatímco obecné školení na používání produktů CAD například podpořeno nebylo, školení na jednotlivé aplikační nástavby a rozšíření CADu již ano. Podíl obecného vzdělávání (např. soft skills, jazykové vzdělávání atp.) v rámci předloženého projektu nesmí přesáhnout 20 %.

Cílovou skupinou dotací jsou zaměstnavatelé, zaměstnanci podniků a podnikající fyzické osoby (bez ohledu na právní formu a velikost). Žadatelé mohou být z celého území ČR, kromě hlavního města Prahy. Pokud máte centrálu v Praze a po republice například pobočky, máte právo tuto dotaci pro zaměstnance poboček rovněž využít.

Uznatelné náklady v rámci finanční podpory z grantu EDUCA

Zdroj: CzechInvest (červen, 2009)

Výše dotace je závislá na velikosti podniků a v případech, kdy je zaměřena na zdravotně znevýhodněné pracovníky, lze navýšit až o deset dalších procent. Malé podniky si mohou nechat proplatit 45% celkových uznatelných nákladů, střední podniky 35% celkových uznatelných nákladů a velké podniky 25% celkových uznatelných nákladů. Výše podpory se pohybuje v rozmezí 500 tisíc až 8 milionů.

Financovat je možné ale také plné náklady na vzdělávání pracovníků, a to žádostí o podporu „de minimis". Tato forma je vhodná pro menší projekty. Příjemce dotace totiž nesmí při součtu s ostatními podporami „de minimis", které mu byly poskytnuty za dobu předchozích tří fiskálních let, přesáhnout výši odpovídající částce 200 000 eur. Toto kritérium není nijak tvrdé (zvláště pro podniky, které žádají o dotaci vůbec poprvé). Oproti dřívějším programům zaměřených na vzdělávání zaměstnanců je zde i další výhoda. O zálohy z dotace můžete žádat každý půlrok, nemusíte tedy čekat na peníze až do ukončení celého vzdělávacího projektu.

Zasady vytvoření projektu pro čermání dotací z grantu EDUCA

Zdroj: CzechInvest (červen, 2009)

První výzva na zasílání žádostí do tohoto programu byla vyhlášena 2. 6. 2009. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 7. do 30. 9. 2009. O dotacích bude rozhodnuto nejpozději do čtyř měsíců od ukončení jejich sběru.

O příspěvek můžete požádat prostřednictvím online aplikace Benefit, kterou najdete na stránkách www.eu-zadost.cz. Pro žadatele je rovněž zřízena hotline adresa benefit7@mpsv.cz, na kterou můžete posílat případné dotazy technického rázu.

Pokud máte zájem o více informací, můžete se obrátit přímo na CzechInvest a Marka Vlacha (marek.vlach@czechinvest.org). Další materiály můžete získat také kontaktováním redakce ChannelWorldu na adrese channelworld@idg.cz.

Minulý týden jsme vám rovněž představili možnosti v programu ICT a strategické služby, v rámci kterého je možné čerpat až dvě miliardy korun (1,5 až 80 milionů na projekt). S podrobnostmi se můžete seznámit zde.Komentáře