Asbis SK získal ocenění IBM Distribútor roka 2013

Společnost IBM ocenila distributora již počtrnácté v řadě.

Asbis SK získal ocenění IBM Distribútor roka 2013Společnost Asbis SK získala na slavnostním vyhlášení v Bratislavě ocenění IBM Distribútor roka 2013. Společnost IBM toto ocenění Asbisu udělila již počtrnácté za sebou.

Veľ­mi nás te­ší, že sme nep­retr­ži­te štr­násťkrát za se­bou zís­ka­li oce­ne­nie IBM Dis­tri­bú­tor ro­ka. Ok­rem toh­to oce­ne­nia, za­čiat­kom ro­ka 2014 bo­la na­ša spo­loč­nosť vy­hlá­se­ná za jed­né­ho z top par­tne­rov spo­loč­nos­ti IBM v rám­ci prog­ra­mu IBM Glo­bal Fi­nan­cing za rok 2013," uvedl Zol­tán Ka­ná­vor, vedoucí IBM divize oceněného distributora.

Pre IBM je veľ­mi dô­le­ži­té, že sa mô­že pri pre­da­ji ši­ro­ké­ho por­tfó­lia svo­jich rie­še­ní a slu­žieb na Slo­ven­sku spo­ľah­núť aj na roz­siah­lu a stá­le sa roz­ši­ru­jú­cu sieť ob­chod­ných par­tne­rov," uvedl při příležitosti předávání ocenění Mar­tin Mur­gáč, generální ředitel slovenské pobočky IBM.

Zdroj: Asbis SK

Úvodní foto: Asbis SK

Komentáře