ČSÚ: České firmy mají ve využití i propojení podnikových systémů mezery

Ze zjištění Českého statistického úřadu vyplývá, že mnoho podniků využívá pro své fungování více samostatných informačních systémů místo jednoho integrovaného.

ČSÚ: České firmy mají ve využití i propojení podnikových systémů mezeryŠetření ČSÚ ukazuje, že české firmy často používají různé oddělené informační systémy jako např. jeden pro řízení výroby, jiný pro logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci, účetnictví či personalistiku.

V lednu 2011 používala v České republice necelá polovina podniků (47 %) automatizované sdílení dat o zadaných nebo přijatých objednávkách v rámci svých vnitropodnikových informačních systémů. Pro porovnání v roce 2010 čítal podíl 44 % a před pěti lety pak 30 %.  Míra provázanosti a automatického sdílení dat mezi různými informačními systémy téhož podniku je přímo závislá na velikosti odvětví sledovaných podniků, říká ČSÚ dle svých statistik.

Automatizované sdílení informací o přijatých objednávkách elektronickou cestou s ostatními informačními systémy používalo v lednu 2011 průměrně 46 % českých firem, výrazně však závisí na jejich velikosti. Mezi velkými podniky jsou tyto informace automatizovaně sdíleny v 83 %, u středních firem ve více než dvou třetinách případů (67 %).

Nejčastěji jsou informace o přijatých objednávkách současně dostupné pro potřeby účetnictví a fakturačního a platebního systému (40 %). V méně než třetině z těchto firem (32 %) jsou data dostupná pro informační systémy určené pro řízení skladových zásob. Následují pak systémy pro řízení produkce (28 %) a logistiku (27 %).

Více než dvě pětiny podniků (42 %) používají automatizované sdílení informací o zadaných (vystavených) objednávkách, přičemž firmy tato data sdílejí nejčastěji pro potřeby účetnictví (38 %). K řízení zásobování pak tato data sdílí dle výsledků šetření ČSÚ přibližně 31 % podniků.

ERP vede před CRM

Zajímavým zjištěním je rozdílné využití systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP) a aplikací pro správu a využití informací o zákaznících (CRM). Zatímco ERP pro sdílení informací mezi různými funkčními oblastmi podniku používala v lednu 2011 v ČR v průměru čtvrtina firem, CRM pro využívání informací o zákaznících využívala sotva pětina podniků (18 %). U obou však vzrostl meziročně nárůst využití o 4 respektive 3 procentní body.

Využití opět roste s velikostí podniku. ERP používala v lednu 2011 polovina firem s 50-249 zaměstnanci a téměř 80 % podniků nad 250 zaměstnanců. CRM pak používala třetina středně velkých firem a více než polovina (53 %) velkých podniků s více než 250 zaměstnanci.


 

Graf: Podniky v ČR používající ERP a CRM podle odvětví

Graf: Podniky v ČR používající ERP a CRM podle odvětví

Zdroj: ČSÚ, leden 2011


Nejvyšší využití ERP lze pozorovat mezi podniky působícími v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví (45,3 %) a mezi ICT podniky (41, 8 %), nejméně pak u firem poskytujících ubytování, stravování a pohostinství (8,2 %), administrativní a podpůrné činnosti (12,9 %) a ve stavebnictví (13,4 %). Velmi podobný stav platí z pohledu rozšíření v jednotlivých odvětvích také pro CRM. Potenciál pro dodavatele podnikových systémů by pak mohlo skrývat odvětví dopravy a skladování, které je překvapivě čtvrté nejslabší v zastoupení CRM a ERP.

Elektronicky data proudí přes třetinu firem

Šetření ČSÚ dále ukazuje, že třetina podniků v Česku využívala k přenosu strukturovaných zpráv do nebo z podniku elektronickou výměnu dat. Zatímco nejmenší podniky do 10 zaměstnanců ji využívají sotva v 29 %, největší firmy nad 250 zaměstnanců ji používají v 71 %. V závádění se zde projevuje tradiční bariéra ať už organizační, finanční či technická, která se snadněji překonává spíše větším firmám.

Nejčastěji podniky zadávají přes elektronickou výměnu dat platební instrukce finančním institucím (26 %). Elektronickou objednávku pak vystavilo 16 % firem. Elektronickou fakturu poslalo v lednu 2011 48 % firem s více než 10 zaměstnanci. Necelá pětina z nich tak učinila ve standardizovaném formátu určeném pro automatizované zpracování (e-faktura). Většina podniků používá nevhodné formáty pro zpracování dat, jako je pdf.


Graf: Podniky v ČR používající elektronickou výměnu dat s ostatními podniky dle účelu

Graf: Podniky v ČR používající elektronickou výměnu dat s ostatními podniky dle účelu

Zdroj: ČSÚ, leden 2011


Nejrozšířenější varianta pro elektronickou výměnu dat vychází z jazyka XML (57 %), druhou nejčastější jsou proprietární řešení stavěná na dohodnutých standardech (49 %) a nejméně firem pak používá EDIFACT a z něj odvozené standardy (27 %).

Šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru provedl Český statistický úřad na začátku roku 2011 na výběrovém souboru 8 073 firem. Dotazovány byly právnické a fyzické osoby s 10 a více zaměstnanými osobami ve vybraných odvětvích ekonomické činnosti.

Zdroj: ČSÚ
Úvodní foto: © spiral - Fotolia.com

Komentáře